top of page

White satin dior ribbon on premium white cotton with 1/3" white elastic straps.